Informator

Dane teleadresowe instytucji realizujących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Data publikacji 18.09.2015

Dane teleadresowe instytucji realizujących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie


ZESTAWIENIE JEDNOSTEK POLICJI

JEDNOSTKA

ADRES

TELEFON

CHARAKTER DZIAŁAŃ

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

88-300 Mogilno

ul. Rynek 6

(0-52) 315-95-00

 

 

wymienione jednostki nie posiadają typowych wyodrębnionych struktur działających na rzecz ofiar przestępstw; 
realizują zadania wynikające bezpośrednio z Ustawy o Policji oraz innych ustaw szczególnych;

Komisariat Policji

w Strzelnie

88-320 Strzelno

ul. Cieślewicza 4

(0-52) 315-96-25

 

Posterunek Policji

w Jeziorach Wielkich

88-324 Jeziora Wielkie106

(0-52) 315-96-15

 

ZESTAWIENIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINA

ADRES

TELEFON

CHARAKTER DZIAŁAŃ

Mogilno

88-300 Mogilno

ul. Rynek 10

(0-52) 315-93-15

pomoc społeczna udzielana osobom i rodzinom w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i specjalistycznego; pomoc w przypadkach trudnej sytuacji materialno – bytowej a także w przypadkach uzależnień i występowania przemocy domowej

Strzelno

88-320 Strzelno

ul. Cieślewicza 2

(52) 569-14-47

Jeziora Wielkie

88-324 Jeziora Wielkie 36

(52) 318-72-20

Dąbrowa

88-306 Dąbrowa

ul. Parkowa 2

(52) 318-62-10

 

ZESTAWIENIE GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINA

ADRES

TELEFON

RODZAJ DZIAŁAŃ

Mogilno

88-300 Mogilno

ul. Narutowicza 1

(0 52) 315-22-12

działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe , pomocy psychospołecznej i prawnej

Strzelno

88-320 Strzelno

ul. Cieślewicza 2

(0 52) 318-92-08

 

Jeziora Wielkie

88-324 Jeziora Wielkie 36

(0 52) 318-72-20

Dąbrowa

88-306 Dąbrowa

ul. Parkowa 2

(0 52) 318-62-10

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
tel. (052) 318-90-55 (dyżury codziennie w godz. 17-19)
Dyżur telefoniczny pełniony jest całodobowo- kontakt za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji, tel. 997 (112 – z tel. kom.) lub (052) 315-95-00

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest udzielenie rodzinom i osobom dotkniętym przemocom i jej skutkami, rodzinom dysfunkcyjnym i w okresowym kryzysie pomocy poprzez wspieranie tych osób, prowadzenie krótkoterminowej pomocy psychologicznej, organizowanie grup wsparcia, upowszechnianie i popularyzacje wiedzy na temat kryzysu i radzenia sobie z nim, prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie i osób znajdujących się w kryzysie.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie
Adres: 88-300 Mogilno ul. Ogrodowa 10
Telefon: (0-52) 315-90-31

Rodzaj działań: pomoc udzielana osobom i rodzinom w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i specjalistycznego; pomoc w przypadkach trudnej sytuacji materialno – bytowej a także w przypadkach uzależnień i występowania przemocy domowej.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy kierowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc. Finansowany jest ze środków rządowych.

Jednym z głównych założeń realizacji programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

  • uświadomienie sprawcom czym jest przemoc,
  • uzyskanie przez nich świadomości własnych zachowań przemoc owych wobec bliskich,
  • rozpoznanie przez nich sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowanie przemocowe,
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
  • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych.

Program korekcyjno- edukacyjny po raz drugi jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. W roku 2008 do udziału w programie zakwalifikowano 10 mężczyzn skazanych przez sąd (wydział karny) z art. 207 kk. Program ukończyło 8. Jeden ze sprawców powinien powtórzyć udział w programie ze względu na małe zaangażowanie i nieobecności. W tym roku program realizowany jest w okresie od października do grudnia dla 10 mężczyzn stosujących przemoc.

INNE INSTYTUCJE NA TERENIE POWIATU MOGILEŃSKIEGO SŁUŻĄCE POMOCĄ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY:

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel. (52) 315-27-74
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Mogilnie, ul. Sądowa 21, nr tel. (52) 315-97-50
  • Prokuratura Rejonowa w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel. (52) 315-23-34