ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM POLICJI - KPP w Mogilnie

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM POLICJI

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM POLICJI

Data publikacji 18.09.2015

Zapoznaj się z ofertami pracy w korpusie służby cywilnej.

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • do spraw ochrony informacji niejawnych
 • w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
  ul. Rynek 6
  88-300 Mogilno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mogilno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • szkolenie funkcjonariuszy i pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • nadzorowanie zasad i warunków przechowywania dokumentów służbowych oraz sposobu zabezpieczania pomieszczeń w jednostce,
 • współudział w opracowaniu dokumentacji związanej z ochroną fizyczną jednostki,
 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce,
 • realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
 • realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • prowadzenie składnicy akt w jednostce.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno-biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin,
  - budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych),
  - praca na wysokości do 3 metrów,
  - występowanie szkodliwych czynników szkodliwych dla zdrowia - kurz. 

  Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

 • 18-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

 • Komenda Powiatowa Policji
  Rynek 6
  88-300 Mogilno

Inne informacje:

 • Zatrudnienie pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Delegaturę ABW postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KPP w Mogilnie. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52-315-95-04. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej
w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie znajdziesz również 
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
logo BIP
Jak i w ogólnopolskim Serwisie Służby Cywinej
 
 
Zapraszamy!